ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи

ЦЕЛ

Основната цел на проекта е да се постигне реформиране на местните политики за строителство на социални жилища и предоставяне на жилищни терени за лица и семейства в крайна нужда. Резултат от проекта ще бъде промяна на местните политики, насочени към нуждаещи се от достойно жилище в Стара Загора, Пловдив и Марица.

За нас

Проектът „Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 72 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица е да постигне реформиране на местните политики за строителство на социални жилища и предоставяне на жилищни терени за лица и семейства в крайна нужда.

Проектът се реализира от Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора” в партньорство със СНЦ „Свят без граници” и „Институт за градско развитие”, гр. Пловдив.

 

МАТЕРИАЛИ И РЕСУРСИ

 

Доклад за положението на нуждаещите се от достойно жилище в общините Стара Загора, Пловдив и Марица. Той е изготвен на база информация получена от трите общински администрации, анкетиране на живущите в кварталите с концентрация на бедност и проучване на добри европейски и международни практики.

Докладът е изготвен в рамките на Проект „Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”, чиято основна цел е чрез застъпническа кампания в трите общини да се постигне реформиране на местните политики за строителство на социални жилища и предоставяне на жилищни терени за лица и семейства в крайна нужда.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност на съдържанието на документа се носи от „Обществен дарителски фонд – Стара Загора” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Изтегли: Доклад за положението на нуждаещите се от достойно жилище в общините Стара Загора, Пловдив и Марица.

 

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

042/ 602155
office@fund-sz.org
Обществен дарителски фонд - Ст.Загора
ул. "Граф Игнатиев" 14
гр. Стара Загора 6000

Off Canvas Menu