Две подписки внесохме в община Стара Загора

 На 03 февруари 2021 в гр. Стара Загора внесохме в деловодството на Община Стара Загора две подписка на граждани с избирателни права с постоянен или настоящ адрес на територията на община Стара Загора.

Подписките, които са подписани от близо 100 души призовават за следното:

В Плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора да бъде заложено изграждането на социални жилища за социално слаби граждани, чрез кандидатстване пред Фондовете на ЕС, чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез бюджета на Общината.

и

С цел Разширяване на законния достъп до качествена вода, електричество и канализация в обособените квартали, с концентрация на бедност в Община Стара Загора чрез бюджета на Общината за 2021 г., а също и чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез кандидатстване пред Фондовете на ЕС да бъдат предвидени и осигурени средства за:
1. Урегулиране на общински терени, намиращи се в съседство с квартал Лозенец, с цел продажбата им на заинтересовани кандидати за строителство на къщи.
2. Изграждане на необходимата улична и друга инфраструктура за новите УПИ по т.1
3. Ремонт и поддръжка на съществуващата инфраструктура в кв. Лозенец

Подписките бяха връчени на г-жа Иванка Сотирова - зам. кмет на община Стара Загора и на г-жа Мария Динева - председател на общински съвет, Стара Загора. На срещата присъстваха представители на инициативните комитети.

Местните граждански инициативи, които инициираха подписките са сформирани във връзка с реализирането на проект
„Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”. Той се реализира от „Обществен дарителски фонд – Стара Загора” в партньорство със СНЦ „Свят без граници” и „Институт за градско развитие”, гр. Пловдив, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Off Canvas Menu